تاور کرین زوم لاین (Zoomlion)

برند تاورکرین : Zoomlion

بهره برداری: 1 تن تا 240 تن

ارتفاع: 40 متر تا 85 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست نسل جدید تاور کرین های Topless زوم لایون
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Zoomlion T6013-6 60 متر 44 متر 6 تن 1.3 تن PV:46.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T6013-8 60 متر 40.5 متر 8 تن 1.3 تن PV:52.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T6513-6 65 متر 46 متر 6 تن 1.3 تن PV:54.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T6513-8 65 متر 46 متر 8 تن 1.3 تن PV:66.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T320-20 60 متر 61.2 متر 20 تن 4.7 تن PV:118.3KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T8030-25U 80 متر 78.5 متر 25 تن 3 تن PV:127.7KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T630-32 80 متر 77.8 متر 32 تن 4.8 تن PV:182.2KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T2850-120V 85 متر 68 متر 120 تن 27 تن PV:224.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T2850-160V 85 متر 68 متر 160 تن 27 تن PV:252.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
لیست نسل جدید تاور کرین های Luffing Jib زوم لایون
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Zoomlion L80-6S 40 متر 41.6 متر 6 تن 1.5 تن PV:78KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L100-8 50 متر 37.6 متر 8 تن 1.5 تن PV:93KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L160-10 55 متر 46.6 متر 10 تن 2.2 تن PV:86KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L160-12 50 متر 49.7 متر 12 تن 2.74 تن PV:119KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L250-16 60 متر 52.85 متر 16 تن 3 تن PV:135KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L250-20 60 متر 52.85 متر 20 تن 2.71 تن PV:135KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L400-25 60 متر 63.05 متر 25 تن 4.71 تن PV:172.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L500-32 60 متر 57.35 متر 32 تن 6 تن PV:201.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L630-50 60 متر 63.05 متر 50 تن 9.5 تن PV:272.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های T شکل زوم لایون
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Zoomlion TC5010-4 50 متر 29.3 متر 4 تن 1 تن PV:21.1KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5013B 50 متر 40.5 متر 6 تن 1.3 تن PV:43.8KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5015A 50 متر 40.5 متر 6 تن 1.5 تن PV:43.8KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5023A 50 متر 60 متر 8 تن 2.3 تن PV:60KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5518A 55 متر 60 متر 8 تن 1.8 تن PV:60KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5610-6 56 متر 40.5 متر 6 تن 1 تن PV:45.2KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5613-6 56 متر 40.5 متر 6 تن 1.24 تن PV:45.7KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5613A 56 متر 46 متر 8 تن 1.3 تن PV:60KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC5616A 56 متر 46 متر 6 تن 1.53 تن PV:47KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6010-6 60 متر 40.5 متر 6 تن 1 تن PV:35.3KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6013A-6F 60 متر 45 متر 6 تن 1.3 تن PV:39KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6013A-6 60 متر 46 متر 10 تن 1.3 تن PV:39KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6015A-10E 60 متر 60 متر 10 تن 1.5 تن PV:53.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6015A-10F 60 متر 45متر 10 تن 1.5 تن PV:53.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6015A-10 60 متر 60 متر 10 تن 1.5 تن PV:53.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6016-8 60 متر 60 متر 8 تن 1.5 تن PV:62.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6020A 60 متر 52 متر 10 تن 1.89 تن PV:82.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6515-12 65 متر 52 متر 12 تن 1.35 تن PV:81.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC6517-10 60 متر 52 متر 10 تن 1.6 تن PV:81.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7013-10 70 متر 60 متر 10 تن 1.17 تن PV:85.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7013-10E 70 متر 60 متر 10 تن 1.16 تن PV:90.4KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7030B-12 70 متر 54 متر 12 تن 2.83 تن PV:100.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7035B-16 70 متر 61.5 متر 16 تن 2.72 تن PV:106.8KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7052-25 70 متر 73 متر 25 تن 4.09 تن PV:127.7KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC7525-16D 75 متر 51.3 متر 16 تن 1.72 تن PV:106.8KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TC8039-25 80 متر 81 متر 25 تن 2.77 تن PV:127.7KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D800-42 80 متر 75 متر 42 تن 3.64 تن PV:201.3KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D1100-50 80 متر 90.8 متر 50 تن 6.8 تن PV:231.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D1100-63 70 متر 90.8 متر 63 تن 7.6 تن PV:250KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D1250-80 70 متر 79.4 متر 80 تن 10.9 تن PV:231.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D1400-84 70 متر 80 متر 84 تن 14.3 تن PV:250KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D1500-63 80 متر 85.1 متر 63 تن 10.4 تن PV:231.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D2500-120 70 متر 103 متر 120 تن 18.96 تن PV:400.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion D5200-240 50 متر 90.2 متر 240 تن 75 تن PV:464.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopLess زوم لایون
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Zoomlion TCT5010-4 50 متر 32 متر 4 تن 0.98 تن PV:32.5KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT5510-6 55 متر 40.5 متر 6 تن 0.93 تن PV:43.2KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT5513-6 55 متر 38 متر 6 تن 1.24 تن PV:43.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT5513-8 55 متر 38 متر 8 تن 1.23 تن PV:50.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT7015-8 70 متر 60 متر 8 تن 1.06 تن PV:67.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT7015-10 70 متر 60 متر 10 تن 1.02 تن PV:67.9KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT7520-16 75 متر 60 متر 16 تن 1.28 تن PV:106.8KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCT7527-20 75 متر 54 متر 20 تن 2.7 تن PV:129.3KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T110-8 55 متر 40.5 متر 8 تن 1.22 تن PV:45KW+(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion T180-10 65 متر 52 متر 10 تن 1.72 تن PV:53.5KW+(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion ZT180-8 65 متر 52 متر 8 تن 1.72 تن PV:45KW+(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion ZT320-12 80 متر 61.2 متر 12 تن 1.5 تن PV:67KW+(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion ZT320-16 80 متر 61.2 متر 16 تن 1.58 تن PV:103.3KW+(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های Luffing Jib زوم لایون
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Zoomlion TCR5030-12 50 متر 47.63 متر 12 تن 2.72 تن PV:85KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCR6030-16 50 متر 49.1 متر 16 تن 4.72 تن PV:112KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion TCR6055-32 60 متر 42 متر 32 تن 5.12 تن PV:232.7KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion DR1250-63 60 متر 45.75 متر 63 تن 11.2 تن Diesel Engine CAT 15 دانلود کاتالوگ
Zoomlion L250-16 60 متر 49.1 متر 16 تن 3 تن PV:112KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion LH800-63 60 متر 45.75 متر 63 تن 11.56 تن PV:403KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
Zoomlion L80 40 متر 35.92 متر 2.9 تن 2.2 تن PV:60.5+KW(-Amp)-Amp-Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا