تاور کرین پوتین (potain)

برند تاورکرین : potain

مدل های متفاوت این تاور کرین: 1 تن – 2 تن -3 تن – 4 تن

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

نسل جدید تاور کرین های Potain مدل MD CSS
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MD 509 M20 80 متر 92.8 متر 20 تن 3.7 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MD 509 M25 80 متر 94.5 متر 25 تن 3.7 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MD 569 80 متر 81.5 متر 25 تن 5.8 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MD 679 M25 80 متر 90 متر 25 تن 5.9 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MD 679 M40 80 متر 89.3 متر 40 تن 5.1 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
نسل جدید تاور کرین های Potain مدل Hup Self-Erecting
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain Hup 32-27 32 متر 27 متر 4 تن 1 تن PV:19KVA 2016 دانلود کاتالوگ
Potain Hup 40-30 40 متر 30 متر 4 تن 1 تن PV:23KVA 2016 دانلود کاتالوگ
نسل جدید تاور کرین های MDT تاپ فلت (TopLess) پتن MDT CCS City Crane 2015 & 2016
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MDT 109 55 متر 53.8 متر 6 تن 1.35 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp 2015 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 139 55 متر 56.4 متر 6 تن 1.9 تن PV:34KVA(52.5Amp)-70Amp-90Amp 2015 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 189 60 متر 73.6 متر 8 تن 1.8 تن PV:34KVA(52.5Amp)-70Amp-90Amp 2015 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 219 J8 65 متر 71.8 متر 8 تن 1.95 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2015 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 219 J10 65 متر 71.8 متر 10 تن 1.9 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2015 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 249 J10 65 متر 54.8 متر 10 تن 2.75 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 249 J12 65 متر 53.5 متر 12 تن 2.6 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 259 J10 65 متر 68.5 متر 10 تن 3.1 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 259 J12 65 متر 68.5 متر 12 تن 2.9 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 269 J10 65 متر 71.3 متر 10 تن 3.3 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 269 J12 65 متر 71.3 متر 12 تن 3.1 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 308A 70 متر 69.7 متر 12 تن 2.9 تن PV:58KVA(90Amp)-110Amp-130Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 319 70 متر 73 متر 12 تن 3.2 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 389 L12 75 متر 73.2 متر 12 تن 3.4 تن PV:54KVA(75Amp)-95Amp-120Amp 2016 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 389 L16 75 متر 96.6 متر 16 تن 3.3 تن PV:54KVA(75Amp)-95Amp-120Amp 2016 دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MD 90 50 متر 54.7 متر 6 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1994 دانلود کاتالوگ
Potain MD 95 A 52.5 متر 57.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 95 B 52.5 متر 57.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 120 A 55 متر 56.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp 1995 دانلود کاتالوگ
Potain MD 125 A 57.5 متر 58.1 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 125 B 57.5 متر 58.1 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 150 G6 55 متر 56.5 متر 6 تن 1.7 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp 1995 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 98 55 متر 51.3 متر 6 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2009 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 128 55 متر 51.3 متر 6 تن 1.6 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-150Amp 2009 دانلود کاتالوگ
Potain MD 170 55 متر 67.6 متر 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1995 دانلود کاتالوگ
Potain MD 175 A 60 متر 67.6 متر 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 175 B 60 متر 67.6 متر 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 115 G8 55 متر 68.4 متر 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 140 G8 55 متر 68.8 متر 8 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 155 G8 55 متر 68.4 متر 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 160 G8 60 متر 68.8 متر 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1991 دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 A H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 B H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 A H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1999 دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 B H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 132 G8 55 متر 56.4 متر 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1999 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 178 60 متر 68.6 متر 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp 2003 دانلود کاتالوگ
Potain MDT 218 A J8 65 متر 65.4 متر 8 تن 1.95 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp 2009 دانلود کاتالوگ
Potain MD 115 55 متر 68.4 متر 10 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 140 55 متر 68.8 متر 10 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 155 55 متر 68.4 متر 10 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1992 دانلود کاتالوگ
Potain MD 160 60 متر 68.8 متر 10 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1991 دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 A H10 60 متر 66.4 متر 10 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 B H10 60 متر 66.4 متر 10 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 A H10 60 متر 66.4 متر 10 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1999 دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 B H10 60 متر 66.4 متر 10 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2000 دانلود کاتالوگ
Potain MD 208 60 متر 66.4 متر 10 تن 2.45 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 2001 دانلود کاتالوگ
Potain MD 235 A J10 65 متر 64.9 متر 10 تن 2.05 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp 1997 دانلود کاتالوگ
Potain MD 238 A J10 67.5 متر 64.8 متر 10 تن 2.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 B1 J10 65 متر 71.3 متر 10 تن 2.85 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 C J10 65 متر 71.5 متر 10 تن 2.85 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 218 A J10 65 متر 65.4 متر 10 تن 1.85 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 248 J10 65 متر 65.4 متر 10 تن 2.5 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 268 J10 65 متر 66.5 متر 10 تن 3 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 220 65 متر 68.5 متر 12 تن 1.2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 235 65 متر 68.3 متر 12 تن 1.7 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 235 A J12 65 متر 69.6 متر 12 تن 1.85 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 238 J12 65 متر 68.2 متر 12 تن 2.4 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 238 A J12 67.5 متر 64.8 متر 12 تن 2.15 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 250 65 متر 69.8 متر 12 تن 2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 65 متر 69.6 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 B1 J12 65 متر 71.3 متر 12 تن 2.65 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 C J12 65 متر 73.4 متر 12 تن 2.75 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 A 70 متر 69.3 متر 12 تن 2.8 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 B 70 متر 69.3 متر 12 تن 2.8 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 C 70 متر 73.6 متر 12 تن 2.95 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 305 B 70 متر 69.3 متر 12 تن 3.2 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 310 C K12 70 متر 73.6 متر 12 تن 3.35 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 345 B L12 75 متر 69.8 متر 12 تن 3.1 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 365 B L12 75 متر 69.8 متر 12 تن 3.65 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 192 H12 60 متر 70.7 متر 12 تن 2.2 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 222 J12 65 متر 71 متر 12 تن 2.4 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 248 J12 65 متر 65.4 متر 12 تن 2.4 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 302 L12 75 متر 66 متر 12 تن 2.3 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 308 70 متر 68.2 متر 12 تن 2.9 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 368 L12 75 متر 93.7 متر 12 تن 3.2 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 368 L16 75 متر 93.7 متر 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 310C K16 70 متر 73.6 متر 16 تن 2.85 تن PV:98KVA(149Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 345B L16 75 متر 69.2 متر 16 تن 2.3 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain TopLess MDT 302 L16 75 متر 65.4 متر 16 تن 2.1 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain TopLess MDT 412 L16 75 متر 80 متر 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 400B L20 75 متر 92.8 متر 20 تن 3.4 تن PV:175KVA(266.5Amp)-280Amp-300Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 400C L20 75 متر 80.4 متر 20 تن 3.4 تن PV:125KVA(190Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 485B M20 80 متر 92.3 متر 20 تن 3.1 تن PV:135KVA(205.5Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 500 70 متر 79.2 متر 20 تن 6.4 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 560B M20 80 متر 79.4 متر 20 تن 4.4 تن PV:240KVA(365Amp)-385Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 600 70 متر 68.03 متر 20 تن 7.5 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 412 L20 75 متر 80 متر 20 تن 2.7 تن PV:110KVA(167.5Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 485B M25 80 متر 92.5 متر 25 تن 3 تن PV:185KVA(281.5Amp)-300Amp-320Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 550 80 متر 92.9 متر 25 تن 4.3 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 560B M25 80 متر 78.6 متر 25 تن 5.4 تن PV:97KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 610 M25 80 متر 90 متر 25 تن 5.4 تن PV:117KVA(180Amp)-200Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 560 80 متر 80 متر 40 تن 3.7 تن PV:240KVA(365Amp)-385Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 560B M40 80 متر 80 متر 40 تن 4.6 تن PV:240KVA(365Amp)-385Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 610 M40 80 متر 89.4 متر 40 تن 4.6 تن PV:149KVA(225Amp)-245Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 650 80 متر 80 متر 40 تن 5.5 تن PV:187KVA(284.5Amp)-300Amp-320Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 700 70 متر 70 متر 50 تن 5.8 تن PV:283KVA(430.5Amp)-450Amp-470Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 900 70 متر 103.3 متر 50 تن 9.1 تن PV:200KVA(304.5Amp)-320Amp-340Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 900B 70 متر 103.3 متر 50 تن 13 تن PV:185KVA(281.5Amp)-300Amp-320Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 1000 80 متر 102 متر 64 تن 9.3 تن دانلود کاتالوگ
Potain MD 1100 80 متر 97.5 متر 50 تن 9.5 تن PV:201KVA(306Amp)-320Amp-340Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 1400 80 متر 136 متر 64 تن 11 تن PV:340KVA(517.5Amp)-540Amp-560Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 1600 80 متر 137.2 متر 64 تن 17.4 تن PV:344KVA(523.5Amp)-550Amp-570Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 2200 80 متر 104.5 متر 64 تن 20 تن PV:360KVA(547.5Amp)-570Amp-590Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 2200 TOPBELT 30 80 متر 93 متر 60 تن 22.8 تن PV:800KVA(1217Amp)-1230Amp-1250Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 3200 85 متر 104.5 متر 64 تن 26 تن PV:375KVA->800kv(570.5->1217Amp)-590->1230Amp-610->1250Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MC 45 35 متر 33.1 تن 2 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 45A 35 متر 33.1 تن 2 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 48B 35 متر 33.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 48C 36 متر 31.2 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50A 40 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50B 40 متر 42.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50B1 40 متر 42.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50C 42 متر 40.6 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 58 42 متر 42.1 متر 2.5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 65 42 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 65A 45 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 68B 45 متر 42.1 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 50 41 متر 38.8 متر 2.5 تن 1.1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 58 42 متر 42.2 متر 3 تن 1.2 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 68 46 متر 51.6 متر 3 تن 1.1 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 78 50 متر 43 متر 5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 48 متر 40.3 متر 5 تن 1.4 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 A 50 متر 40.3 متر 5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 B 50 متر 40.3 متر 5 تن 1.3 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCI 85 A 50 متر 35.7 متر 5 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 115 B 55 متر 41.9 متر 6 تن 1.6 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 78 51 متر 50 متر 5 تن 1.05 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 88 52 متر 39.4 متر 5 تن 1.15 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 175 B 60 متر 44.9 متر 8 تن 1.4 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 178 60 متر 63.7 متر 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 180 60 متر 64.8 متر 10 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 205 B 60 متر 64.7 متر 10 تن 2.4 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 235 B 65 متر 64.7 متر 10 تن 2.05 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 205 65 متر 59 متر 10 تن 1.75 تن PV:62KVA(94Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 265 65 متر 64.5 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 310 K12 70 متر 57.5 متر 12 تن 3.2 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 310 K16 70 متر 56.9 متر 16 تن 2.7 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 385 75 متر 64.9 متر 20 تن 2.7 تن PV:107KVA(162.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 465 80 متر 55.4 متر 25 تن 3 تن PV:106KVA(162Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 475 M25 80 متر 76.11 متر 25 تن 3 تن PV:135KVA(205.5Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain D15/10A 41 متر 34.5 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain E10/14C 45 متر 40.1 متر 4 تن 1.4 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23 45 متر 50.8 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23A 45 متر 59.8 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23B 45 متر 64.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23 50 متر 51 متر 8 تن 2.3 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23A 50 متر 61.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23B 50 متر 61.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/21 50 متر 50.6 متر 12 تن 2.1 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 50 متر 65.9 متر 12 تن 2.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 A 50 متر 46.6 متر 12 تن 2.9 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 B 50 متر 64.3 متر 12 تن 2.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G20/13C 55 متر 64.9 متر 8 تن 1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain G20/15C 55 متر 64.9 متر 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/22 55 متر 65.9 متر 12 تن 2.2 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/25 55 متر 65.9 متر 12 تن 2.53 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/28 B 55 متر 64.3 متر 12 تن 2.75 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/33 B 60 متر 64.3 متر 12 تن 2.5 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H20/14C 60 متر 64.9 متر 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain H25/14C 60 متر 64.9 متر 10 تن 1.1 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/25 60 متر 55 متر 12 تن 2.5 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/28 60 متر 55 متر 12 تن 2.8 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/30 60 متر 55 متر 12 تن 3 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/32 60 متر 55 متر 12 تن 3.2 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/33 B 60 متر 56.6 متر 12 تن 3.3 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/36 B 60 متر 56.6 متر 12 تن 3.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/23 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 1.8 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/25 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/30 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/40 C 60 متر 83.68 متر 12 تن 3.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/25 60 متر 55 متر 16 تن 2.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/28 60 متر 55 متر 16 تن 2.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/30 60 متر 55 متر 16 تن 3 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/32 60 متر 55 متر 16 تن 3.2 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/36A 60 متر 56.6 متر 16 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/36B 60 متر 79.8 متر 16 تن 3.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H40/40C 60 متر 83.18 متر 16 تن 3.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain H5/34B 60 متر 82.68 متر 20 تن 3.4 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H50/38C 60 متر 82.68 متر 20 تن 3.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain J3/47 50 متر 75.2 متر 12 تن 6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain J4/47 65 متر 75.2 متر 16 تن 4.7 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain J5/45 65 متر 74.7 متر 20 تن 4.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K3/59 B 70 متر 80.1 متر 12 تن 5.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain K3/59 C 70 متر 80.13 متر 12 تن 5.9 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K30/30 C 70 متر 83.68 متر 12 تن 3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K4/56B 70 متر 79.7 متر 16 تن 5.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain K4/56C 70 متر 79.73 متر 16 تن 5.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K40/27C 70 متر 83.1 متر 16 تن 2.3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K5/50B 70 متر 79.20 متر 20 تن 5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K5/50C 70 متر 79.23 متر 20 تن 5 تن PV:190KVA(289Amp)-310Amp-330Amp دانلود کاتالوگ
Potain K50/20C 70 متر 76.90 20 تن 1.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
ليست تاور کرين هاي T مدل ساخت 1982-1971 پتن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 426 A 30 متر 30 متر 2 تن 0.8 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 M 30 متر 33 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 G 36 متر 33 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 A 40 متر 37 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 B 40 متر 36.5 متر 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 643 C